Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

Tin cổ đông


Cuộc họp Đại hội cổ đông
Cuộc họp Đại hội cổ đông

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹpVề dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 năm nay có mặt hơn 60 thành viên cổ đông trên tổng số gần 100 cổ đông của công ty. Thành viên cổ đông đã nhất trí 100% với Báo cáo chỉ tiêu làm việc và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Công ty hoạt động có lợi nhuận và phân chia được cổ tức cho Cổ đông.Sự đóng góp ý kiến cũng như sự biểu quyết của các thành viên cổ đông đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối bước đi đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty. Với sự tin tưởng này Ban lãnh đạo Công ty thêm động lực để thực hiện mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.Cuộc họp đại hội diễn ra trong không khí vui vẻ và thành công tốt đẹp!

Thông báo Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo Họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017Theo Thông báo số 09/TB-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34.Kính mời toàn thể thành viên cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cụ thể như sau:1. Thời gian đại hôi: 8h30 ngày 08 tháng 05 năm 2017.2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Thanh Xuân (Đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài - Nhân Chính, TX, HN).3. Nội dung: Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạh Sản xuất kinh doanh 2017.4. Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.Số điện thoại: 043.8542605                                                  Fax: 04.38545383Đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước 17h00 ngày 03/05/2017. Sự có mặt của Quý cổ đông sẽ giúp Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng thông báo!

Nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2015 – 2020)
Nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2015 – 2020)

Ngày 09/12/2015, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 tiến hành tổ trức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2015 – 2020). Thời gian 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 12 năm 2015. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Quận Thanh Xuân – Đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài Quận Thanh Xuân Hà Nội. Toàn văn Nghị Quyết:TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCPCÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34Số:  01 /2015/NQ - ĐHCĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------                                                                                         Hà nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2015-2020)CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34___________________________________________________________ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2005; sửa đổi, bổ sung số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34;          Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2015-2020) tổ chức ngày 09/12/2015. QUYẾT NGHỊ:      Điều 1: Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2015)          Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.     Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từ năm 2010-2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và một số chỉ tiêu chủ yếu từ năm 2015-2020.     Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.     Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014     Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.     Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát     Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.          Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ     Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.          Điều 6: Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ          Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.          Điều 7: Thông qua việc quy định mức thù lao năm 2015 cho thành viên HĐQT, thành viên BKS          Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.          Điều 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015          Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.          Điều 9: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020          Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông, bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 nhiệm kỳ 2015-2020:          * Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:Ông Đỗ Đình ThịnhÔng Phạm Khánh ĐứcBà Dương Thị ĐàoÔng Nguyễn Hoàng GiaÔng Nguyễn Thanh Hải          * Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:Ông Nguyễn Mạnh HùngBà Vũ Việt HằngÔng Nguyễn Văn Thuận          Điều 10: Điều khoản thi hành          Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 nhiệm kỳ 2015-2020 có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2015.          Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.  Nơi nhận:                                                      - Đại hội cổ đông- HĐQT, BKS Cty- Tổng giám đốc Cty- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc- Tổng công ty XD Hà Nội- Lưu: VTT/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNGChủ toạ đại hội Đỗ Đình Thịnh (Đã ký)

Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 nhiệm kỳ III
Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 nhiệm kỳ III

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 thông báo về viêc Tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ.Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ.Thời gian: 7h30 phút ngày 09 tháng 12 năm 2015.Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Thanh Xuân - Đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.Nội dung: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2014 và dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2020.+ Bầu cử nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.Trân trọng thông báo!

Sự kiện nổi bật


THI CÔNG GÓI THẦU "KHỐI NHÀ THẤP TẦNG" THUỘC DỰ ÁN KHU DU LỊCH NGHĨ DƯỠNG HỒNG HÀ - CAM RANH

Ngày 28/03/2018 tại văn phòng Ban QLDA Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh  đã diễn ra lễ ký kết...

THI CÔNG HOÀN THIỆN KHỐI KHÁCH SẠN HỒNG HÀ - CAM RANH

Ngày 28/03/2018, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 34 đã ký Hợp đồng thi công gói thầu...

Đại hội công đoàn công ty lần thứ XII – Nhiệm kỳ 2017-2022

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, được sự thống nhất của Đảng ủy, sự cho phép của Công đoàn...

Thi công xây dựng tòa nhà khối khách sạn thuộc Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồng Hà - Cam Ranh

Tại văn phòng Ban QLDA Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh, ngày 18/09/2017 đã diễn ra lễ ký kết...

Sự kiện nổi bật


Chính sách phát triển nguồn nhân lực

Hàng năm Công ty luôn đề ra mục tiêu chất sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO...