Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

Tin cổ đông


Nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2015 – 2020)
Nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2015 – 2020)

Ngày 09/12/2015, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 tiến hành tổ trức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2015 – 2020). Thời gian 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 12 năm 2015. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Quận Thanh Xuân – Đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài Quận Thanh Xuân Hà Nội. Toàn văn Nghị Quyết:TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCPCÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34Số:  01 /2015/NQ - ĐHCĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------                                                                                         Hà nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2015-2020)CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34___________________________________________________________ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2005; sửa đổi, bổ sung số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014          Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34;          Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2015-2020) tổ chức ngày 09/12/2015. QUYẾT NGHỊ:      Điều 1: Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2015)          Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.     Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh từ năm 2010-2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và một số chỉ tiêu chủ yếu từ năm 2015-2020.     Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.     Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014     Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.     Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát     Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.          Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ     Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.          Điều 6: Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ          Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.          Điều 7: Thông qua việc quy định mức thù lao năm 2015 cho thành viên HĐQT, thành viên BKS          Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.          Điều 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015          Đại hội cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.          Điều 9: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020          Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông, bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 nhiệm kỳ 2015-2020:          * Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:Ông Đỗ Đình ThịnhÔng Phạm Khánh ĐứcBà Dương Thị ĐàoÔng Nguyễn Hoàng GiaÔng Nguyễn Thanh Hải          * Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:Ông Nguyễn Mạnh HùngBà Vũ Việt HằngÔng Nguyễn Văn Thuận          Điều 10: Điều khoản thi hành          Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 nhiệm kỳ 2015-2020 có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2015.          Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.  Nơi nhận:                                                      - Đại hội cổ đông- HĐQT, BKS Cty- Tổng giám đốc Cty- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc- Tổng công ty XD Hà Nội- Lưu: VTT/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNGChủ toạ đại hội Đỗ Đình Thịnh (Đã ký)

Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 nhiệm kỳ III
Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 nhiệm kỳ III

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 thông báo về viêc Tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ.Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ.Thời gian: 7h30 phút ngày 09 tháng 12 năm 2015.Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Thanh Xuân - Đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.Nội dung: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2014 và dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2020.+ Bầu cử nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.Trân trọng thông báo!

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34.Ngày 29 tháng 12 năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 đã tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên. Với sự có mặt của 100% cổ đông đã thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh và mọi mặt hoạt động của công ty trong năm qua. Đại hội diễn ra thành công với sự thống nhất ý kiến của cổ đông công ty bầu ra Tổng giám đốc mới: Ông Phạm Khánh Đức.

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 34: Thu hồi cổ phiếu, cấp sổ chứng nhận cổ đông
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 34: Thu hồi cổ phiếu, cấp sổ chứng nhận cổ đông

Để đảm bảo sổ chứng nhận cổ đồng cho phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành cũng như thuận tiện cho cổ đông giao dịch sau này. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 tiến hành thu hồi cổ phiếu để lập sổ chứng nhận cổ đông cho các cổ đông của Công ty.Kính mời Quý cổ đông đến làm thủ tục thu hồi cổ phiếu để cấp sổ chứng nhận cổ đông tại địa điểm sau:- Tên đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34- Địa chỉ: Tòa nhà JSC34 - Ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.- Liên hệ: Tổ công tác cấp sổ chứng nhận cổ đông (bà Huyền - Phòng Tổ chức hành chính.Đề nghị Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân, cổ phiếu, giấy ủy quyền làm thủ tục thay (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị có thẩm quyền) khi đến làm thủ tục đổi - cấp sổ (Công ty chỉ cấp sổ khi cổ đông trình đủ các thủ tục giấy tờ trên).Cổ phiếu Công ty sẽ thu hồi và không còn giá trị lưu hành kể từ ngày cổ đông được cấp sổ chứng nhận cổ đông. Trân trọng thông báo!

Sự kiện nổi bật


THI CÔNG GÓI THẦU " KHÁCH SẠN AMIANA NHA TRANG"

Ngày 18/08/2018 tại văn phòng Ban QLDA Công ty TNHH Hồ Tiên  đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2018

Sáng ngày 22 tháng  06 năm  2018, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ...

THI CÔNG GÓI THẦU "KHỐI NHÀ THẤP TẦNG" THUỘC DỰ ÁN KHU DU LỊCH NGHĨ DƯỠNG HỒNG HÀ - CAM RANH

Ngày 28/03/2018 tại văn phòng Ban QLDA Công ty TNHH Hồng Hà Cam Ranh  đã diễn ra lễ ký kết...

Sự kiện nổi bật


Chính sách phát triển nguồn nhân lực

Hàng năm Công ty luôn đề ra mục tiêu chất sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO...