Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị thành viên

- Xí nghiệp xây dựng số 1

- Xí nghiệp xây dựng số 2

- Xí nghiệp xây dựng số 3

- Xí nghiệp xây dựng số 4

- Xí nghiệp Dịch vụ xây dựng

- Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng

- Đội xây dựng số 1

- Đội xây dựng số 2

- Đội xây dựng số 3

- Đội xây dựng số 4

- Đội xây dựng số 5

- Đội xây dựng số 6