ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV

Sáng ngày 01/10/2021 tại Hội trường tầng 1 tòa nhà JSC34, Công ty Cố phần đầu tư và xây dựng số 34 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV. Với sự tham dự của các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, Ông Phạm Khánh Đức đã khai mạc đại hội và triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội một cách hợp lệ.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV

Ảnh 1. Ông Phạm Khánh Đức phát biểu khai mạc đại hội

Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III, thông qua báo cáo tình hình sản suất kinh doanh từ năm 2015-2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và một số chỉ tiêu chủ yếu từ 2021-2025, thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty,… Các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí là 100%

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV

Ảnh 2. Bà Dương Thị Đào đọc báo cáo

Toàn văn Biên bản của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội. Cũng tại đại hội đã tiến hành bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ IV.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV

Ảnh 3. Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV

Cuộc họp đại hội diễn ra trong không khí vui vẻ và thành công tốt đẹp !

Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo
Chat với chúng tôi